Blog HTML5

Blog HTML5 - StronaW

Tworzenie Strony Internetowej w HTML cz. IV – Formularze i Elementy Interaktywne

Tworzenie Strony Internetowej w HTML cz. IV - Formularze i Elementy Interaktywne

W artykule tym zajmiemy się tworzeniem formularzy i elementów interaktywnych przy użyciu HTML. Formularze stanowią kluczowy element interakcji użytkownika, a HTML oferuje szereg tagów, umożliwiających zbieranie danych i dostarczanie użytkownikowi dynamicznych treści.

Tworzenie Prostego Formularza

Rozpoczniemy od stworzenia podstawowego formularza z polami tekstowymi, przyciskiem i listą rozwijaną.

<form action="/przetworz-dane" method="post">
  <label for="imie">Imię:</label>
  <input type="text" id="imie" name="imie" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="wiadomosc">Wiadomość:</label>
  <textarea id="wiadomosc" name="wiadomosc" rows="4" required></textarea>

  <label for="kolor">Ulubiony kolor:</label>
  <input type="color" id="kolor" name="kolor">

  <label for="zwierzak">Ulubiony zwierzak:</label>
  <select id="zwierzak" name="zwierzak">
    <option value="kot">Kot</option>
    <option value="pies">Pies</option>
    <option value="chomik">Chomik</option>
  </select>

  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

W tym przykładzie wykorzystujemy różne typy pól formularza, takie jak text, email, textarea, color, i select. Atrybuty id i for w etykietach pomagają związać etykietę z odpowiadającym jej polem formularza.

 1. <form action="/przetworz-dane" method="post">: Rozpoczynamy formularz (<form>) i określamy jego atrybuty.
  • action="/przetworz-dane": Określa, do którego adresu URL zostaną wysłane dane po naciśnięciu przycisku “Wyślij”.
  • method="post": Określa, że dane z formularza zostaną wysłane za pomocą protokołu HTTP POST. Działa to na zasadzie, że dane są dołączane do ciała żądania HTTP.
 2. Pola formularza:
  • <label for="imie">Imię:</label>: Etykieta dla pola tekstowego o identyfikatorze (id) “imie”.
  • <input type="text" id="imie" name="imie" required>: Pole tekstowe, w którym użytkownik wpisuje imię.
  • <label for="email">Email:</label>: Etykieta dla pola email o identyfikatorze “email”.
  • <input type="email" id="email" name="email" required>: Pole email, wymagające poprawnego formatu adresu email.
  • <label for="wiadomosc">Wiadomość:</label>: Etykieta dla pola tekstowego wieloliniowego o identyfikatorze “wiadomosc”.
  • <textarea id="wiadomosc" name="wiadomosc" rows="4" required></textarea>: Pole tekstowe wieloliniowe, gdzie użytkownik może wpisać wiadomość. Atrybut rows określa liczbę widocznych wierszy.
  • <label for="kolor">Ulubiony kolor:</label>: Etykieta dla pola wyboru koloru o identyfikatorze “kolor”.
  • <input type="color" id="kolor" name="kolor">: Pole umożliwiające wybór koloru za pomocą interaktywnego kolorowego paska.
  • <label for="zwierzak">Ulubiony zwierzak:</label>: Etykieta dla pola rozwijanej listy o identyfikatorze “zwierzak”.
  • <select id="zwierzak" name="zwierzak">: Pole rozwijanej listy, gdzie użytkownik może wybrać ulubionego zwierzaka.
   • <option value="kot">Kot</option>: Opcja wyboru “Kot”.
   • <option value="pies">Pies</option>: Opcja wyboru “Pies”.
   • <option value="chomik">Chomik</option>: Opcja wyboru “Chomik”.
 3. <input type="submit" value="Wyślij">: Przycisk “Wyślij”, który po naciśnięciu spowoduje wysłanie danych formularza na określony adres URL (/przetworz-dane).

W tym przypadku, po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku “Wyślij”, dane zostaną wysłane do serwera, a następnie mogą być przetworzone przy użyciu odpowiednich skryptów (na przykład w PHP) znajdujących się pod wskazanym adresem URL (/przetworz-dane).

Zapisywanie Danych z Formularza

Do przechowywania danych formularzy często używa się baz danych, takich jak MySQL, PostgreSQL czy MongoDB. Poniżej przedstawiamy, jak możemy zapisywać dane z formularza w bazie danych SQL, pliku tekstowym, lub po prostu wysyłać je na maila.

Zapisywanie w Bazie Danych SQL

Aby zapisywać dane w bazie danych SQL, wykorzystujemy język zapytań SQL, najczęściej przy użyciu skryptów w języku serwerowym, np. PHP. Poniżej przedstawiamy przykład dla MySQL.

<?php
$conn = new mysqli("localhost", "nazwa_uzytkownika", "haslo", "nazwa_bazy_danych");

if ($conn->connect_error) {
  die("Błąd połączenia z bazą danych: " . $conn->connect_error);
}

$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

$sql = "INSERT INTO tabela_formularza (imie, email, wiadomosc) VALUES ('$imie', '$email', '$wiadomosc')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Dane zapisane poprawnie w bazie danych.";
} else {
  echo "Błąd zapisu danych: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

1. Połączenie z Bazą Danych

$conn = new mysqli("localhost", "nazwa_uzytkownika", "haslo", "nazwa_bazy_danych");
 • Tworzymy nowy obiekt klasy mysqli, reprezentujący połączenie z bazą danych MySQL.
 • Parametry konstruktora to: adres serwera bazy danych (localhost), nazwa użytkownika (nazwa_uzytkownika), hasło (haslo), oraz nazwa bazy danych (nazwa_bazy_danych).

2. Sprawdzenie Połączenia

if ($conn->connect_error) {
  die("Błąd połączenia z bazą danych: " . $conn->connect_error);
}

Sprawdzamy, czy połączenie z bazą danych zostało pomyślnie ustanowione. W przypadku błędu, skrypt zostanie zatrzymany, a komunikat błędu zostanie wyświetlony.

3. Pobranie Danych z Formularza

$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

Pobieramy dane z formularza za pomocą tablicy $_POST. Indeksy tablicy odpowiadają wartościom atrybutu name w formularzu.

4. Zapytanie SQL – Wstawienie Danych do Tabeli

$sql = "INSERT INTO tabela_formularza (imie, email, wiadomosc) VALUES ('$imie', '$email', '$wiadomosc')";

Tworzymy zapytanie SQL, które wstawia pobrane dane do tabeli tabela_formularza.

5. Wykonanie Zapytania i Obsługa Błędów

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Dane zapisane poprawnie w bazie danych.";
} else {
  echo "Błąd zapisu danych: " . $conn->error;
}

Wykonujemy zapytanie do bazy danych. Jeżeli wykonanie zapytania przebiegnie pomyślnie, wyświetlamy komunikat o sukcesie. W przeciwnym razie, wyświetlamy komunikat o błędzie wraz z treścią błędu.

6. Zamknięcie Połączenia z Bazą Danych

$conn->close();

Zamykamy połączenie z bazą danych, aby zwolnić zasoby.

Warto pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak użycie preparowanych instrukcji SQL, aby zabezpieczyć się przed atakami typu SQL Injection.

Zapisywanie w Pliku Tekstowym

Aby zapisywać dane w pliku tekstowym, można użyć prostego skryptu w języku serwerowym, np. PHP.

<?php
$plik = fopen("dane.txt", "a");

$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

fwrite($plik, "Imię: $imie, Email: $email, Wiadomość: $wiadomosc\n");

fclose($plik);

echo "Dane zapisane poprawnie w pliku tekstowym.";
?>

1. Otwarcie Pliku w Trybie Dodawania (“a”)

$plik = fopen("dane.txt", "a");

fopen("dane.txt", "a"): Funkcja fopen otwiera plik o nazwie “dane.txt” w trybie “a” (dodawania). Tryb “a” oznacza, że plik jest otwierany do zapisu, a jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony.

2. Pobranie Danych z Formularza

$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

Pobieramy dane z formularza za pomocą tablicy $_POST. Indeksy tablicy odpowiadają wartościom atrybutu name w formularzu.

3. Zapisanie Danych do Pliku

fwrite($plik, "Imię: $imie, Email: $email, Wiadomość: $wiadomosc\n");

fwrite($plik, ...) : Funkcja fwrite służy do zapisywania danych do pliku. W tym przypadku zapisujemy sformatowaną linię tekstu zawierającą imię, email i wiadomość, a także znak nowej linii (\n) dla czytelności.

4. Zamknięcie Pliku

fclose($plik);

fclose($plik): Funkcja fclose zamyka plik, co jest ważne, aby zwolnić zasoby systemowe.

5. Komunikat o Zapisie

echo "Dane zapisane poprawnie w pliku tekstowym.";

Po zapisaniu danych do pliku, wyświetlamy komunikat informujący użytkownika o sukcesie operacji.

Wysyłanie Danych na Maila

Aby wysłać dane na maila, możemy użyć funkcji mail() w języku serwerowym, np. PHP

<?php
$odbiorca = "adres@mailowy.com";
$temat = "Nowe dane z formularza";
$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

$mail = mail($odbiorca, $temat, $wiadomosc, "From: $email");

if ($mail) {
  echo "Dane wysłane na maila.";
} else {
  echo "Błąd podczas wysyłania danych na maila.";
}
?>

Powyższy kod PHP służy do wysyłania e-maila z danymi z formularza. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie poszczególnych fragmentów kodu:

1. Adres Odbiorcy i Temat E-maila

$odbiorca = "adres@mailowy.com";
$temat = "Nowe dane z formularza";
 • Zdefiniowano adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość ($odbiorca).
 • Określono temat wiadomości ($temat).

2. Pobranie Danych z Formularza

$imie = $_POST['imie'];
$email = $_POST['email'];
$wiadomosc = $_POST['wiadomosc'];

Pobrano dane z formularza za pomocą tablicy $_POST. Indeksy tablicy odpowiadają wartościom atrybutu name w formularzu.

3. Wysłanie E-maila za Pomocą mail()

$mail = mail($odbiorca, $temat, $wiadomosc, "From: $email");
 • Użyto funkcji mail() do wysłania e-maila.
 • Parametry funkcji to: adres odbiorcy, temat wiadomości, treść wiadomości oraz nagłówek “From”, który określa adres e-mail nadawcy.

4. Sprawdzenie Statusu Wysyłki

if ($mail) {
  echo "Dane wysłane na maila.";
} else {
  echo "Błąd podczas wysyłania danych na maila.";
}
 • Sprawdzono, czy wysłanie e-maila zakończyło się sukcesem ($mail przyjmuje wartość true w przypadku sukcesu, false w przypadku błędu).
 • Wyświetlono odpowiedni komunikat w zależności od wyniku.

Należy pamiętać, że funkcja mail() używa konfiguracji serwera do wysyłania e-maili, co może nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami na niektórych serwerach.

Dodawanie Przycisków Radio i Checkbox

Rozszerzmy formularz o przyciski radio i checkbox, które umożliwią użytkownikowi dokonywanie wyborów.

<input type="radio" id="opcja1" name="opcje" value="opcja1">
<label for="opcja1">Opcja 1</label>

<input type="radio" id="opcja2" name="opcje" value="opcja2">
<label for="opcja2">Opcja 2</label>

<input type="checkbox" id="zgoda" name="zgoda" value="tak">
<label for="zgoda">Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych</label>

Artykuł 4: Formularze i Elementy Interaktywne w HTML

W artykule tym zajmiemy się tworzeniem formularzy i elementów interaktywnych przy użyciu HTML. Formularze stanowią kluczowy element interakcji użytkownika, a HTML oferuje szereg tagów, umożliwiających zbieranie danych i dostarczanie użytkownikowi dynamicznych treści.

Dodawanie Przycisków Radio i Checkbox

Rozszerzmy formularz o przyciski radio i checkbox, które umożliwią użytkownikowi dokonywanie wyborów.

<input type="radio" id="opcja1" name="opcje" value="opcja1">
<label for="opcja1">Opcja 1</label>

<input type="radio" id="opcja2" name="opcje" value="opcja2">
<label for="opcja2">Opcja 2</label>

<input type="checkbox" id="zgoda" name="zgoda" value="tak">
<label for="zgoda">Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych</label>

W przypadku przycisków radio (type="radio") używamy tego samego atrybutu name dla powiązania ich w grupę. Dla checkboxa (type="checkbox") każdy przycisk jest niezależny.

Elementy Interaktywne z JavaScript

HTML łączy się świetnie z JavaScript, co umożliwia dodanie jeszcze bardziej interaktywnych elementów. Poniżej znajdziesz prosty przykład przycisku, który zmienia kolor tła strony po naciśnięciu.

<button onclick="zmienKolor()">Zmień Kolor</button>

<script>
  function zmienKolor() {
    document.body.style.backgroundColor = "lightblue";
  }
</script>

W tym przykładzie używamy tagu <button>, a funkcja JavaScript jest wywoływana po naciśnięciu przycisku, co powoduje zmianę koloru tła strony.

W powyższym artykule omówiliśmy różne metody zapisywania danych formularzy oraz ich obsługi na serwerze.

Przydatne Linki

PHP – https://www.php.net/

HTML i JavaScript – https://www.w3.org/

Podoba Ci się? Udostępnij ten post, aby zainspirować innych!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Podziel się swoją Opinią

4.2 28 Głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Zobacz wszystkie komentarze

Masz kłopoty ze swoją stroną internetową?

Nie martw się! Skontaktuj się z nami, a nasz doświadczony zespół rozwiąże wszelkie problemy techniczne. Twój spokój i sprawnie działająca strona są dla nas priorytetem!

Napisz do nas StronaW
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on tumblr
Tumblr

Masz pytania? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje zapytania.